fbpx
0 Items

2020 AS 1 TOURNAMENT

KILIMANJARO - FREAKS VS. WILD

FREAKS VS. WILD

 PARTNER FORWARD

FREAKS:  1
WILD:  2

 MIRROR

FREAKS: 2
WILD:  1

 LADDER 

*Wild throw bonus flag
FREAKS: 1
WILD: 3

 JACK & JILL 

FREAKS: 2
WILD: 1

FEMALE TRIAD 

*Freaks threw bonus flag
FREAKS: 3
WILD: 1

MALE TRIAD 

*RERUN
FREAKS: 1
WILD: 2

 SPRINT RELAY

FREAKS: 0 DNF
WILD: 3

FINAL SCORE

   FREAKS:  10  WILD: 13

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - SHARKS VS. PALMS

SHARKS VS. PALMS

 PARTNER FORWARD

SHARKS: 1
PALMS: 2

 MIRROR

SHARKS: 1
PALMS: 2

 LADDER 

*Palms threw bonus flag
SHARKS: 1
PALMS: 3

 JACK & JILL 

SHARKS: 2
PALMS: 1

FEMALE TRIAD

SHARKS: 1
PALMS: 2

MALE TRIAD 

SHARKS: 2
PALMS: 1

 SPRINT RELAY

*Sharks threw bonus flag
SHARKS: 1
PALMS: 4

FINAL SCORE

   SHARKS:  9  PALMS: 15

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - BREAKERS VS. ACES

BREAKERS VS. ACES

 PARTNER FORWARD

BREAKERS: 0
ACES: 2
*Breakers’ roster violation

 MIRROR

BREAKERS: 2
ACES: 1

 LADDER 

BREAKERS: 1
ACES: 2

 JACK & JILL 

*Breakers threw bonus flag
BREAKERS: 1
ACES: 3

FEMALE TRIADS 

BREAKERS:  2
ACES: 1

MALE TRIADS 

BREAKERS: 2
ACES: 1

 SPRINT RELAY

BREAKERS: 1
ACES: 3

FINAL SCORE

   BREAKERS: 9   ACES: 13 

 

 

 

 

 

 

 

KILIMANJARO - LIONS VS. BRIGADE

LIONS VS. BRIGADE

 PARTNER FORWARD

LIONS: 2
BRIGADE: 1

 MIRROR

LIONS: 1
BRIGADE: 2

 LADDER 

LIONS: 1
BRIGADE: 2

 JACK & JILL 

LIONS: 2
BRIGADE: 1

FEMALE TRIAD 

LIONS: 2
BRIGADE: 1

MALE TRIAD 

*Brigade threw bonus flag
LIONS: 3
BRIGADE: 1

 SPRINT RELAY

LIONS: 3
BRIGADE: 1

FINAL SCORE

   LIONS: 14   BRIGADE: 9

 

 

 

 

 

 

 

MCKINLEY - FREAKS VS. SHARKS

FREAKS VS. SHARKS

 PARTNER FORWARD

FREAKS: 2
SHARKS: 1

MIRROR

FREAKS: 1
SHARKS: 2

ECHO-1

FREAKS: 2
SHARKS: 1

ECHO-2

FREAKS: 3
SHARKS: 1

LADDER

FREAKS: 1
SHARKS: 2

 JACK & JILL 

FREAKS: 2
SHARKS: 1

 SPRINT RELAY

FREAKS: 1
SHARKS: 4

GRIDLOCK:  Winner goes to Freaks

 

FINAL SCORE

   FREAKS: 12   SHARKS: 12

 

 

 

 

 

 

 

MCKINLEY - PALMS VS. WILD

PALMS VS. WILD

 PARTNER FORWARD

PALMS: 2
WILD: 1

 MIRROR

PALMS: 1
WILD: 2

ECHO 1

PALMS: 2
WILD: 1

ECHO 2

PALMS: 1
WILD: 2

LADDER

PALMS: 1
WILD: 3

 JACK & JILL 

PALMS: 2
WILD: 1

 SPRINT RELAY

PALMS: 1
WILD: 4

FINAL SCORE

   PALMS: 10    WILD: 14 

 

 

 

 

 

 

 

MCKINLEY - BREAKERS VS. BRIGADE

BREAKERS VS. BRIGADE

 PARTNER FORWARD

BREAKERS: 1
BRIGADE: 2

MIRROR

BREAKERS: 2
BRIGADE: 1

ECHO 1

BREAKERS: 2
BRIGADE: 1

 ECHO 2

BREAKERS: 1
BRIGADE: 3

LADDER

BREAKERS: 1
BRIGADE: 3

 JACK & JILL 

BREAKERS: 1
BRIGADE: 2

 SPRINT RELAY

BREAKERS: 3
BRIGADE: 1

FINAL SCORE

   BREAKERS: 11   BRIGADE: 13

 

 

 

 

 

 

 

MCKINLEY - ACES VS. LIONS

ACES VS. LIONS

 PARTNER FORWARD

ACES: 2
LIONS: 1

MIRROR

ACES: 2
LIONS: 1

ECHO 1

ACES: 2
LIONS: 1

 ECHO 2

ACES: 2
LIONS: 1

LADDER

ACES: 2
LIONS: 1

 JACK & JILL 

ACES: 1
LIONS: 2

 SPRINT RELAY

ACES: 4
LIONS: 1

FINAL SCORE

   ACES:  15  LIONS: 8

 

 

 

 

 

 

 

FUJI - WILD VS. PALMS

WILD VS. PALMS

 PARTNER FORWARD

WILD: 1 (3:30)
PALMS: 2 (3:28)

MIRROR

WILD: 2 ( 0:48)
PALMS: 1 (1:00)

Rerun Q3 & Q 4 due to equipment

ECHO-1

WILD: DNF
PALMS: DNF

ECHO-2

WILD: 2 (4:04)
PALMS: 1 (4:19)

LADDER

*Bonus Flag thrown by Wild

WILD: 3 (0:58)
PALMS: 1 (0:56)

 JACK & JILL 

WILD: 2 (2:26)
PALMS: 1 (2:51)

 SPRINT RELAY

*Bonus Flag thrown by Palms

WILD: 0 (DNF)
PALMS: 4 (5:05)

GRIDLOCK: Winner goes to Wild

 

FINAL SCORE

   WILD:  10  PALMS:  10

 

 

 

 

 

 

 

FUJI - ACES VS. LIONS

ACES VS. LIONS

 PARTNER FORWARD

ACES: 2 (3:30)
LIONS: 1 (3:32)

MIRROR

ACES: 2 (1:48)
LIONS: 1 (2:00)

ECHO-1

ACES: 1 (4:25)
LIONS: 2 (3:58)

ECHO-2

ACES: 1 (3:49)
LIONS: 2 (3:48)

LADDER

*Bonus Flag thrown by Aces

ACES: 3 (0:55)
LIONS: 1 (0:46)

 JACK & JILL 

*Bonus Flag thrown by Lions

ACES: 1 (3:22)
LIONS: 3 (2:49)

 SPRINT RELAY

ACES: 1 (2:11)
LIONS: 3 (2:03)

Rerun due to Rep discrepancy

FINAL SCORE

ACES :  11  LIONS :  13

EVEREST - WILD VS. LIONS

WILD VS. PALMS
CHAMPIONSHIP MATCH

 PARTNER FORWARD

WILD: 1 (2:58)
LIONS: 2 (2:41)

MIRROR

WILD: 2 (1:35)
LIONS: 1 (1:36)

ECHO-1

WILD: 1 (2:56)
LIONS: 2 (2:54)

ECHO-2

WILD: 2 (2:54)
LIONS: 1 (3:07)

LADDER

*Bonus Flag thrown by WILD

WILD: 3 (0:66)
LIONS: 0 (0:46)

 JACK & JILL 

WILD: 1 (3:15)
LIONS: 2 (1:54)

FEMALE TRIAD

WILD: 1 (3:26)
LIONS: 2 (2:57)

MALE TRIAD

*Bonus Flag thrown by Lions

WILD: 1 (3:36)
LIONS: 3 (2:51)

 SPRINT RELAY

WILD: 1 (5:05)
PALMS: 3 (3:43)

 
FINAL SCORE

   WILD: 13   LIONS:  16